LƯU Ý KHI VIẾT SÁNG KIẾN

viết sáng kiến kinh nghiệm

LƯU Ý KHI VIẾT SÁNG KIẾN

 

 1. Các khái niệm
 2. Nghiên cứu khoa học là gì?

– Nghiên cứu khoa học là hoạt động tìm tòi, khám phá, giải thích, kiểm nghiệm các sự kiện, hiện tượng trong hiện thực khách quan một cách có hệ thống. Mục đích của nghiên cứu khoa học là hình thành tri thức mới về thế giới khách quan và tìm kiếm các phương pháp ứng dụng chúng vào thực tế, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

– Thuật ngữ nghiên cứu còn được sử dụng để nói về các hoạt động khảo sát thực tế, thu thập thông tin, tổng kết kinh nghiệm, tìm phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc trong chuyên môn, nghề nghiệp có liên quan đến phương pháp khoa học do các nhà chuyên môn thực hiện.

– Là một loại hoạt động đặc biệt của con người, là hoạt động có mục đích, có kế hoạch được tổ chức chặt chẽ của các nhà khoa học; là hoạt động nhận thức thế giới khách quan, là quá trình phát hiện chân lý và vận dụng chúng vào cuộc sống….

– Nghiên cứu khoa học có các hình thức sau:

+ Đề tài: Định hướng giải đáp những vấn đề có ý nghĩa hoa học

+ Dự án: Đáp ứng 1 nhu cầu xã hội

+ Đề án: Văn kiện kế hoạch đề nghị thực hiện một vấn đế xã hội

lưu ý khi viết sáng kiến
lưu ý khi viết sáng kiến

+ Chương trình: nhóm đề tài, dự án kết hợp theo nục tiêu.

 1. Sáng kiến là gì?
 2. a) Các định nghĩa

– Theo từ điển Tiếng Việt: Sáng kiến là ý kiến mới có tác dụng làm cho công việc tiến hành tốt hơn.

Theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP, ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến: Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau đây:

+ Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;

+ Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;

+ Không trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội; không còn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

– Theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN, ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì:

+ Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm: Sản phẩm dưới dạng vật thể (ví dụ: đồ dùng dạy học, đồ chơi, mô hình); chất (ví dụ: hóa chất thí nghiệm…); Quy trình: Ví dụ quy trình kiểm tra đánh giá; phương pháp, kỹ thuật dạy học; quy trình xử lý công việc…

+ Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có: Phương pháp tổ chức công việc (bố trí nhân lực, thiết bị…); Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc; Phương pháp huy động và sử dụng các nguồn lực; Giải pháp quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng, quản lý dạy thêm, học thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, triển khai các phong trào thi đua; quản lý hoạt động đoàn thể, hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp,…

+ Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có: Giải pháp thực hiện các thủ tục hành chính (tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tài liệu…); Giải pháp giáo dục (đạo đức, nhân cách, hành vi, thái độ…); Giải pháp giảng dạy các bộ môn văn hóa, nội dung lồng ghép, tích hợp…; Giải pháp trong các hoạt động đoàn thể, TV-TB trường học: Giải pháp trong tổ chức thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền giáo dục; Giải pháp giảng dạy bộ môn, giải pháp kiểm tra đánh giá, cho điểm học sinh theo yêu cầu đổi mới, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục; giải pháp chủ nhiệm lớp; xây dựng và tổ chức hoạt động phòng bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành…;

+ Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.

+ Áp dụng mô hình dạy học mới;

+ Ứng dụng một đề tài khoa học, một sáng kiến vào thực tiễn dạy học có hiệu quả;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

– Theo Luật Thi đua khen thưởng: Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận.

Từ các định nghĩa trên cho thấy, sáng kiến là các giải pháp mới đã được áp dụng để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quản lý và dạy học, chuyên môn, nhờ đó mà công việc của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trở nên có chất lượng, hiệu quả hơn trước, sáng kiến thường đi liền với cải tiến, đổi mới

 1. b) Sáng kiến được hình thành từ đâu, khi nào? (lưu ý khi viết sáng kiến)

– Sáng kiến thường xuất hiện khi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục gặp khó khăn trong công việc, phải tập trung suy nghĩ để tìm cách giải quyết khắc phục, hoặc từ việc nhận thấy những hạn chế, nhược điểm của các phương tiện, đồ dùng dạy học, của các phương pháp dạy học, quy trình kiểm tra, đánh giá đã có, từ đó xuất hiện ý tưởng phải đổi mới, cải tiến tức là tìm ra được các giải pháp kĩ thuật mới làm cho công việc được tiến hành cỏ hiệu quả hơn, sản phẩm có chất lượng cao hơn.

– Ngoài ra, sáng kiến còn được hình thành trong quá trình nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thảo luận về những khó khăn trong công việc, trong quản lý, trong dạy học, giáo dục học sinh, mỗi người đề xuất một ý kiến, cùng bàn bạc, cùng làm thử và cuối cùng hình thành một phương án, một giải pháp tốt nhất- đó chính là sáng kiến.

 1. c) Về tác giả của sáng kiến, đồng tác giả sáng kiến

(1) Tác giả sáng kiến phải là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình, xuất phát từ thực tiễn công việc, đúng lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ mà cá nhân được giao thực hiện.

(2) Tác giả sáng kiến chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến[1]. Đối với các sáng kiến có sự sao chép, tùy theo mức độ, tác giả sáng kiến sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

(3) Mỗi tác giả có thể thực hiện nhiều sáng kiến, đồng thời tham gia vào các sáng kiến với các tác giả khác (gọi là đồng tác giả).

(4) Đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến[2]. Lưu ý: người chỉ đầu tư, hỗ trợ về vật chất, kỹ thuật trong quá trình tạo ra sáng kiến không được coi là đồng tác giả sáng kiến[3].

(5) Đối với những sáng kiến có đồng tác giả thì mỗi tác giả phải đóng góp vào nội dung sáng kiến với một tỷ lệ nhất định, tối đa không quá 05 (năm) người. Đồng tác giả sáng kiến có thể công tác ở các đơn vị khác nhau, nhưng phải là những người cùng chung một lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang đảm nhiệm hoặc phụ trách[4], được lãnh đạo đơn vị ký xác nhận và chịu trách nhiệm về những nội dung mà từng cá nhân tham gia sáng kiến đó trong đơn yêu cầu sáng kiến.

 1. 3. Về đối tượng được công nhận là sáng kiến, nội dung của sáng kiến (lưu ý khi viết sáng kiến)
 2. a) Đối tượng được công nhận là sáng kiến bao gồm các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.
 3. b) Một số nội dung trọng tâm để hình thành sáng kiến:

– Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các hoạt động của đơn vị.

– Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

– Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

– Tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, thư viện điện tử, xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

– Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học; bồi dưỡng học sinh giỏi; kéo giảm học sinh yếu kém, lưu ban, bỏ học.

– Công tác chủ nhiệm lớp; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh; tư vấn tâm lý học đường.

– Các giải pháp tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, xây dựng chủ đề dạy học, dạy học tích hợp, liên môn, đa dạng hóa các hình thức học tập; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong học sinh; bồi dưỡng kỹ năng sống, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh; khơi gợi ý tưởng sáng tạo, ươm mầm khởi nghiệp từ các đề tài, dự án nghiên cứu để lựa chọn nghề nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh trong các cơ sở giáo dục; vận dụng có hiệu quả những thành tố tích cực của các mô hình dạy học tiên tiến trên thế giới.

– Các giải pháp đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

– Tổ chức sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; trên trang “Trường học kết nối”.

– Các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đổi mới giáo dục.

– Ứng dụng tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng mọi lĩnh vực hoạt động trong các đơn vị, xây dựng các phần mềm tin học, giáo án điện tử, phương pháp sử dụng hiệu quả các đồ dùng dạy học và thiết bị dạy học hiện đại vào giảng dạy, bài giảng E-learning, dạy học kết hợp (Blended Learning).

– Các lĩnh vực chuyên môn khác có liên quan…

 1. Các bước thực hiện (lưu ý khi viết sáng kiến)
 2. Đăng ký thực hiện sáng kiến
 3. a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhiệm hoặc phụ trách, cá nhân lựa chọn đề tài, giải pháp để viết sáng kiến; sau đó đăng ký tên sáng kiến với Tổ chuyên môn, với đơn vị. Thời gian đăng ký cùng với thời gian đăng ký các danh hiệu thi đua hàng năm.

  lưu ý khi viết sáng kiến
  lưu ý khi viết sáng kiến
 4. b) Cơ sở để hình thành sáng kiến

Nghiên cứu, tìm ra những nhược điểm của các giải pháp đã có làm cho công việc không đạt được hiệu quả mong muốn.

 1. c) Cách đặt tên (lưu ý khi viết sáng kiến)

– Mỗi sáng kiến đều phải đặt tên: Sáng kiến (giải pháp) gì? (Cải tiến kỹ thuật; công tác quản lý, tác nghiệp; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật…)

– Tên sáng kiến và nội dung sáng kiến phải phù hợp với nhau.

– Tên sáng kiến giáo dục được diễn đạt bằng một câu với các thuật ngữ chính xác, cần ngắn gọn, thể hiện được bản chất của giải pháp, không nên quá dài.

– Không sử dụng từ ngữ theo nghĩa bóng, không bắt đầu bằng các cụm từ: một số vấn đề, bước đầu tìm hiểu, thử bàn về…, góp phần làm sáng tỏ…

– Tên sáng kiến phải thể hiện rõ đối tượng, mục đích và phạm vi thực hiện, đọc lên ta có thể hình dung được nội dung cách làm

– Tên sáng kiến không nêu quá cụ thể năm, tháng sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhân rộng

-Lựa chọn những tình huống có vấn đề trong thực tiễn công tác (giảng dạy, giáo dục, quản lý…).

 1. Các ví dụ

Ví dụ 1: Cách phân loại và hệ thống phương pháp giải các bài toán sóng cơ học (lĩnh vực giảy dạy)

-Ví dụ 2: Giải  pháp nâng cao hiệu quả dạy- học theo hướng tích cực ở trường Thiệu quảT (lĩnh vực quản lý giáo dục)

-Ví dụ 3: Phương pháp ôn tập, kiểm tra hiệu quả với trắc nghiệm trực tuyến (Tin học).

Gợi ý cách phát hiện sáng kiến

SttThực trạng yếu kém, nguyên nhânCâu hỏiGiải pháp khắc phụcSáng kiến
1-Thực trạng: Học sinh bỏ học ngày càng tăng

-Nguyên nhân: +do kinh tế khó khăn?

+do mất căn bản?

+

Làm thế nào để giảm số lượng học sinh bỏ học?1.Vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ

2.Vận động HS trong lớp chia sẻ bằng cách tạo quỹ lớp

3.

Giải pháp kéo giảm học sinh trung học cơ sở bỏ học
2-Thực trạng: Đánh giá thi đua cuối năm có nhiều giáo viên cho rằng không công bằng

-Nguyên nhân: ?

Làm thế nào để đánh giá thi đua cuối năm đúng thực chất thành tích của mỗi CBGV?1.Căn cứ vào các tiêu chuẩn trong các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng để đánh giá

2.Xây dựng thang điểm đánh giá thi đua, khen thưởng

Xây dựng thang điểm đánh giá thi đua, khen thưởng CBGV trường…
3-Thực trạng: Tra cứu chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người lao động ngành GD và ĐT mất nhiều thời gian

-Nguyên nhân?

Làm thế nào để tra cứu chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người lao động ngành GD và ĐT một cách thuận lợi và nhanh nhất?1.Đọc từ danh mục CV đến; tra cứu từ sách về chế độ chính sách chung; tra cứu trên mạng

2.Xây dựng cẩm nang tra cứu

Cẩm nang tra cứu chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người lao động ngành GD và ĐT
4-Thực trạng: GVCN không hiểu được  học sinh của mình muốn gì?

-Nguyên nhân?

Làm thế nào để tìm hiểu đúng học sinh qua đó giáo dục đạo đức nhân cách cho các em?1.Nghiên cứu sơ yếu lý lịch, điểm số qua học bạ

2.Tạo trang facebook để GV và HS trong lớp cùng nhau chia sẻ

Tạo trang facebook để cùng  học và chia sẻ với học sinh lớp …
5????
 1. Thu thập tài liệu

Thu thập dữ liệu có liên quan (trước khi áp dụng sáng kiến, sau khi thực hiện sáng kiến).

 1. Hoàn thiện bản mô tả sáng kiến
 2. a) Về hình thức: viết đúng mẫu quy định, đóng cuốn, có trang bìa, trang bìa lót (phụ lục 04), đánh số thứ tự các trang, có hình ảnh, sơ đồ minh họa cụ thể. Danh mục tài liệu kèm theo (nếu có) phải kèm theo đầy đủ, theo thể thức như sau:

+ Cỡ giấy A4;

+ Phông chữ: Times New Roman; cỡ chữ 14;

+ Lề trái: 3cm; lề phải: 2cm; lề trên: 2cm; lề dưới 2cm;

+ Cách dòng đơn; cách đoạn trước 6pt, sau 6pt;

+ Lùi đầu hàng (chỉ một cấp) 1,27cm; canh đều 2 bên;

+ Đánh số thứ tự trang phía dưới, bên phải.

 1. b) Về nội dung:

+ Lĩnh vực sáng kiến bao gồm: Quản lý giáo dục (những nội dung liên quan đến quản lý nhà trường, quản lý tổ chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản…) ; Hoạt động giáo dục (chủ nhiệm, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục khởi nghiệp…); Hoạt động đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh…); Giảng dạy Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục Quốc phòng và an ninh … ,

+ Nêu rõ thực trạng vấn đề (khó khăn, hạn chế) trước khi có sáng kiến, có số liệu minh họa cụ thể thực trạng tại đơn vị, tránh chỉ viết lý thuyết không có số liệu minh chứng hoặc nêu thực trạng một cách chung chung, thực trạng không gắn với ngành, đơn vị mình.

+ Về nội dung của giải pháp: nêu được cách làm cũ, trước đây là những cách làm nào, cách làm đó có những hạn chế ra sao; cách làm mới ở đây là những cách nào, cách làm mới đó được thực hiện trong khoảng thời gian nào.

+ Đánh giá rõ hiệu quả của sáng kiến: phải có số liệu chứng minh trước khi áp dụng, sau khi áp dụng sáng kiến.

+ Viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt kèm theo.

 1. c) Sau khi hoàn thành Bản mô tả sáng kiến, tác giả thông qua Tổ chuyên môn góp ý, chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện.
 2. Báo cáo kết quả và công khai bản mô tả sáng kiến (lưu ý khi viết sáng kiến)

– Tác giả sáng kiến báo cáo tóm tắt kết quả sáng kiến (nội dung, hiệu quả sáng kiến) trong phiên họp toàn thể cơ quan, đơn vị cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết trước khi gửi hồ sơ đến Hội đồng sáng kiến cấp trên;

– Công khai bản mô tả sáng kiến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tham khảo và nghiên cứu, học tập. Hình thức công khai do đơn vị quyết định.

Tóm tắt

Quy trình tổng quát để hình thành sáng kiến giáo dục (lưu ý khi viết sáng kiến)

 

BướcNội dung
1Phân tích hiện trạng những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy học, quản lý, tìm hiểu và phân tích nguyên nhân

(điều tra để có số liệu minh chứng) chẳng hạn: HS mất kiến thức cơ bản từ lớp dưới (50%); GV dạy các em không hiểu (50%) trước hiện trạng HS hiện nay học yếu kém về kiến thức bộ môn (số liệu minh họa qua các năm học),

2Đề ra cách giải quyết:

-Nếu cách giải quyết đó đã được các GV khác trong tổ, trường, nơi khác đã thực hiện-> không tiếp tục đăng ký SK nữa, mà chỉ áp dụng SK của người khác (muốn biết có hay không thì tra cứu trên mạng)

-Nếu cách giải quyết đó đã chưa được các GV khác trong tổ, trường thực hiện-> đăng ký thực hiện giải pháp này (đó là SK)

3Đăng ký tên SK; xây dựng kế hoạch thực hiện; viết đề cương SK
4Triển khai thực hiện SK
5Đánh giá hiệu quả SK
6Viết bản mô tả sáng kiến
7 Báo cáo kết quả và công khai bản mô tả sáng kiến

 

ĐỀ XUẤT THỜI GIAN THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

ThángNội dungSản phẩm đầu ra
8, 91.Tập hợp thực trạng của lớp, trường trước khi bắt đầu thực hiện giải pháp mới

-Tìm từ 1 đến 2 vấn đề còn hạn chế, yếu kém, hiệu quả thấp khi bước vào năm học mới

-Truy tìm nguyên nhân của những hạn chế, yếu kèm

2.Lập bảng khảo sát thực trạng trước khi đề xuất giải pháp mới

3.Dự kiến giải pháp mới thay thế giải pháp cũ

1.Bản tổng hợp những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

 

 

2.Bản số liệu thực trạng

3.Tên sáng kiến

101. Đăng ký tên sáng kiến

2. Trao đổi với đồng nghiệp đề xuất giải pháp, các bước để thực hiện sáng kiến.

 

3.Viết đề cuơng chi tiết

 

 

2.Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.

3.Bản đề cương chi tiết.

11 đến 011. Đọc tài liệu.

 

2. Áp dụng thử nghiệm.

 

3. Khảo sát tổng hợp số liệu ninh chứng thực tế về các giải pháp đang thực hiện

– Nếu SK đó tổ không đồng ý, nhưng cá nhân làm -> sk cá nhân-> tổng hợp số liệu các lớp do cá nhân dạy, chủ nhiệm

– Nếu SK đó tổ đồng ý tất cả cá nhân làm -> sk cấp tổ-> tổng hợp số liệu các lớp do các GV trong Tổ dạy, chủ nhiệm

– Nếu SK đó, Hiệu trưởng đồng ý tất các GV trong trường làm -> sk cấp trường-> tổng hợp số liệu toàn trường

1.Tập tài liệu lí thuyết.

2. Bảng tổng hợp các bước thực hiện

3.Số liệu kháo sát đã xử lí.

 

 

 

 

 

 

 

 

02-031. Hệ thổng hoá tài liệu và viết bản mô tả SK.

 

2. Lấy ý kiến đánh giá của GV trong tổ, trong trường về hiệu quả của SK đã thực hiện

 

3. Viết bản mô tả giải pháp

 

1.Bản nháp mô tả SK.

2.Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.

3. Bản mô tả SK chính thức

Cuối 03Gửi bản mô tả gửi về cấp trênBản mô tả SK chính thức
Cuối 06Hoàn chỉnh bản mô tả giải pháp gửi Hội đồng SK cấp tỉnh (nếu có)Bản mô tả SK chính thức có chỉnh sửa

 

Những gợi ý để viết báo cáo mô tả sáng kiến

SttNội dungGợi ý cách viết
1Nhận thức chung về vấn đề

 

 

 

 

Nêu tóm tắt các quan điểm, chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của Bộ GD và ĐT… về vấn đề cần nghiên cứu để tạo ra sáng kiến

 

2Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến-Nêu nõ các hiện tượng, các mâu thuẫn (vấn đề nghiên cứu) đang tồn tại trong thực tiễn giáo dục, gây cản trở hoạt động của bản thân, nhà trường, ảnh hưởng không tốt đến chất lương giáo dục học sinh…

-Xã hội đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải giải quyết để đạt mục tiêu giáo dục

-Hiện tại chưa có các tài liệu nghiên cứu bàn sâu vào vấn đề này, đồng nghiệp, nhà trường chưa có kinh nghiệm để giải quyết, khắc phục.

-Chỉ ra những ưu, nhược điểm của giải pháp cũ, có số liệu thống kê, khảo sát;

-Phân tích nguyên nhân nhược điểm.

3Sự cần thiết đề xuất giải pháp mới-Nêu rõ giải pháp mới đã cải tiến, khắc phục nhược điểm nào của giải pháp cũ.

-Từ đó, tác giả khẳng định các lí do mình lựa chọn vấn đề để viết sáng kiến là cấp thiết.

4Đối tượng của sáng kiếnĐối tượng sáng kiến là các cách làm, các giải pháp tác động đến học sinh, đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, đến công cụ, dụng cụ nhằm đạt hiệu quả cao trong dạy học, trong quản lý.

Ví dụ:

– Cách tạo hứng thú học tập cho sinh (đối tượng SK ở đây là các cách làm cho HS hứng thú trong học tập; chớ không phải đối tượng nghiên cứu là HS)

– Giải pháp giáo dục phòng chống ma tuý học đường (đối tượng SK ở đây là các cách để làm sao giáo dục phòng chống ma tuý trong nhà trường đạt hiệu quả cao nhất)

5Mục đích của sáng kiếnTác giả trả lời câu hỏi: đề tài nghiên cứu để làm gì?

Gợi ý. Câu trả lời phải cụ thể là để đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục học sinh trong nhà trường.

6Tính mới của giải pháp(Chỉ ra tính mới, điểm khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ)

-Phải nêu được trước khi áp dụng SK, thì mình đã làm gì, các bước đã thực hiện, kết quả ra sao, có số liệu minh chứng

-Nêu được cách làm mới đã khắc phục được nhược điểm nào so với cách làm cũ.

– Nêu được cách làm cũ có những bước đi như thế nào, nêu cụ thể từng bước.

-Nêu được cách làm mới có những bước đi như thế nào, nêu cụ thể từng bước, trong các bước đi của cách làm mới có những bước nào hoàn toàn mới so với cách cũ, bước nào giữ nguyên, bước nào có cải tiến.

-Nêu được thời gian đã thực hiện của cách làm mới (từ tháng nào… đến tháng nào…) để đánh giá SK này đã được thực hiện, chớ không phải là ý tưởng hoặc đề xuất để nghiên cứu.

 

7Cách thực hiện giải pháp mớiNêu cách thực hiện, các bước tiến hành của giải pháp mới một cách cụ thể (có minh họa cho từng công việc). Đây là nội dung chính của phần mô tả, cần lưu ý:

a)Trường hợp 1 giải pháp (trình bày theo các bước thực hiện).

Bước 1

Bước 2…(có minh họa)

b.Trường hợp nhiều nhóm giải pháp (trình bày theo trình tự từng nhóm giải pháp và có dẫn chứng, minh họa

giải pháp1…

giải pháp2…(có minh họa)

8Khả năng áp dụng-Nêu rõ ràng, cụ thể khả năng áp dụng SK vào thực tế: tổ, khối, bài; lĩnh vực nào.

– Khả năng áp dụng cho các đối tượng nào trên địa bàn huyện, tỉnh.

(Lưu ý, SK cấp cơ sở có khả năng phổ biến trong đơn vị và nhân rộng trên địa bàn huyện; SK cấp tỉnh có khả năng áp dụng trên địa bàn tỉnh…)

9Hiệu quả của SK-Nêu kết quả cụ thể của cách làm mới, so với cách làm cũ thì tỉ lệ tăng hay giảm (có số liệu minh họa cách cũ, cách mới)

– Nêu hiệu quả, lợi ích cụ thể (kinh tế, xã hội, môi trường; chất lượng giảng dạy, giáo dục…) hoặc dự kiến thu được so với thời điểm chưa thực hiện giải pháp;

– Theo ý kiến của tác giả SK (nhận định chủ quan);

– Theo ý kiến nhận xét của tổ chức, cá nhân đã áp dụng SK.

 (Lưu ý: Cần có số liệu minh chứng thực tế trước và sau khi triển khai giải pháp mang lại, tránh nêu chung chung hoặc hiệu quả mang lại không liên quan đến giải pháp đã triển khai)

 

III. Các điều kiện để công nhận sáng kiến lưu ý khi viết sáng kiến

 1. Có tính mới, không trùng với các sáng kiến đã được các cấp công nhận.
 2. Đã được áp dụng trong thời gian ít nhất là 01 năm học.
 3. Có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ đúng công việc của cá nhân đảm nhận.
 4. Có tầm ảnh hưởng trong phạm vi công nhận.

THANG ĐIỂM CHẤM SÁNG KIẾN

(Theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND

 ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

 

STTTiêu chuẩnĐiểmCơ sở để đánh giá (gợi ý)
1Hình thức:1,5 
1.1Cấu trúc đầy đủ các phần theo hướng dẫn1,0Đầy đủ các mục theo cấu trúc đã quy định
1.2Trình bày rõ ràng, khoa học, không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp0,5-Văn phong khoa học, thuật ngữ chuyên môn chính xác

-Kết luận có tính khái quát, có giá trị khoa học.

-Số liệu trung thực; không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp

2Tính khoa học và thực tiễn1,5                             

 

2.1Đảm bảo tính logic của vấn đề trình bày0,5Lập luận lôgic, chặt chẽ, văn phong sáng sủa; rõ ràng, tường minh các bước tiến hành, có dẫn chứng, có các kết luận chính xác.
2.2Giải quyết tốt vấn đề đặt ra0,5Sáng kiến phải giải quyết được ít nhất một vấn đề có tính cấp thiết của thực tiễn giáo dục.
2.3Các giải pháp sáng kiến đưa ra phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ0,5-Phải phù hợp với đặc thù các môn học và các hoạt động giáo dục.

-Phải phù hợp xu thế đổi mới giáo dục ở nước ta và thế giới.

-Phải phù hợp với thực tế nhà trường, địa phương, của ngành giáo dục.

-Phù hợp với lí luận giáo dục hiện đại chủ trương của Đảng về đổi mới giáo dục

 

3Sáng kiến có yếu tố mới và sáng tạo 3Có tính mới mẻ, sáng tạo, độc đáo

 

3.1Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên3 
3.2Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá2 
3.3Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình1,5 
3.4Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình1 
3.5Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây0 
4Sáng kiến có khả năng áp dụng và hiệu quả 4 
4.1Có khả năng áp dụng và có hiệu quả trong toàn tỉnh4-Phù hợp với trình độ chung của giáo viên và cán bộ quản lí.

-Dễ phổ biến, dễ áp dụng;

-Có khả năng mở rộng nghiên cứu và ứng dụng.

-Chỉ ra được những điều kiện cơ bản để ứng dụng.

-Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn ngành và trong phạm vi cả nước.

-Đề xuất được các phương pháp, giải pháp giáo dục và dạy học có hiệu quả, tối ưu.

-Khi áp dụng sẽ cho kết quả bền vững, ít hao phí công sức, thời gian của giáo viên và cán bộ quản lí.

-Tiết kiệm thời gian, công sức của giáo viên và cán bộ quản lí; tiết kiệm chi phí tài chính (nếu có)

4.2Có khả năng áp dụng và hiệu quả tại đơn vị cơ sở và có thể nhân ra ở một số đơn vị sở, ban ngành trong tỉnh có cùng điều kiện3 
4.3Có khả năng áp dụng và hiệu quả trong phạm vi cấp ngành2 
4.4Có khả năng áp dụng và hiệu quả ở mức độ ít trong đơn vị1,5 
4.5Ở mức độ làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo1 
4.6Không có khả năng áp dụng và không có hiệu quả cụ thể trong đơn vị0 
 Tổng cộng 10 

IV.Hồ sơ và thời gian nộp sáng kiến

 1. Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến

– Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp cơ sở được đánh máy trên khổ giấy A4, trình bày rõ ràng, không tẩy xoá, theo mẫu quy định gồm các loại sau:

+ Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến: 01 bản, trong đó nêu rõ cụ thể địa chỉ nơi áp dụng sáng kiến, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (phụ lục 02).

+ Bản mô sáng kiến: 05 bản (phụ lục 03).

+ Các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh liên quan (nếu thấy cần thiết).

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị

+ Biên bản họp cơ quan, đơn vị thông qua báo cáo tóm tắt sáng kiến (mục 3d nêu trên).

– Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND.

 1. Thời gian nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến

– Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị nộp hồ sơ (mục 5a nêu trên) về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp cơ sở: Nộp trước ngày 30 tháng 3 hàng năm.

+ Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh: Nộp trước 30 tháng 6 hàng năm.

– Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. Thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

 Phụ lục 1

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

 (Theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND

 ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

      Mẫu 01/ĐYC-QLCN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: ……………………………………………..

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhNơi công tác
(hoặc nơi thường trú)
Chức danhTrình độ chuyên mônTỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)
1      
2      
      

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến:

…………………………………………………………………

– Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)

…………………………………………………………………

– Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: ……………………………………………….

– Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn): ……………………………………………………

– Địa chỉ áp dụng (tại lớp, trường …)

……………………………………………………

Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

TTHọ và tênNgày tháng năm sinhNơi công tác (hoặc nơi thường trú)Chức danhTrình độ chuyên mônNội dung công việc hỗ trợ
1      
2      
      

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 , ngày … tháng… năm …..
Người nộp đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Sáng kiến

…………………………………………………………………………..

Do tác giả (hoặc đồng tác giả):

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Đăng ký thực hiện từ ngày: ……………………………………………..

Hoàn thành ngày: ……………………………………………..

Đã được áp dụng tại :

…………………………………………………………………………..

Hiệu quả sau khi áp dụng (tóm tắt)

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

 …….., ngày … tháng… năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu 02/MTSK-QLCN

Phụ lục 2

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

 (Theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND

 ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

 

Mã số (do Thường trực HĐ ghi): ……………………………

 1. Tên sáng kiến:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến (VD:Cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, quản lý giáo dục, Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục Quốc phòng và an ninh…):

………………………………..…………………………………………

 1. Mô tả bản chất của sáng kiến:

3.1. Tình trạng giải pháp đã biết (Nêu hiện trạng trước khi áp dụng giải pháp mới; phân tích ưu nhược điểm của giải pháp cũ để cho thấy sự cần thiết của việc đề xuất giải pháp mới để khắc phục nhược điểm của giải pháp cũ):

………………………………..…………………………………………

3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:

– Mục đích của giải pháp (để giải quyết vấn đề gì):

………………………………..…………………………………………

– Nội dung giải pháp (chỉ ra tính mới, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu cách thức thực hiện, các bước thực hiện của giải pháp mới một cách cụ thể ):

…………………………………………………………………………..

3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp (Nêu rõ ràng cụ thể khả năng áp dụng vào thực tế của giải pháp mới, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào)

…………………………………………………………………………

3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp (Nêu hiệu quả, lợi ích cụ thể (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường… tính toán số tiền làm lợi, phương pháp tính) đã thu, hoặc dự kiến thu được theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có); và theo ý kiến của tác giả sáng kiến:

…………………………………………….……………………………

3.5. Tài liệu kèm theo gồm:(lưu ý khi viết sáng kiến)

– Bản vẽ, sơ đồ … (bản).

– Bản tính toán … (bản).

– Các tài liệu khác … (bản).

                         Bến Tre, ngày ….. tháng … năm 20…

Phụ lục 3 (lưu ý khi viết sáng kiến)

TRANG BÌA, BÌA LÓT BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

 

[1] Theo Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến;

[2] Theo Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến.

[3] Theo quy định tại Khản 3, Điều 6 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

[4] Theo Khoản 4 Hướng dẫn số 39/HD-HĐTĐKT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng thi đua khen thưởng Hướng dẫn về việc thực hiện Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hotline+zalo: 0941565085

Email: sangkienkinhnghiemvn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *